OBCHODNÍ PODMÍNKY

.

I. Internetové stránky www.mk-racing.cz

1. Provozovatel stránek www.mk-racing.cz:

MKR Trading s.r.o., IČO: 24290262 se sídlem Radošovická 3231/6, 10000 Praha 10 – Strašnice, Česká Republika

2. Odkazy na stránky třetích subjektů

Internetové stránky www.mk-racing.cz mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo kontrolu provozovatele stránek www.mk-racing.cz a nepodléhají těmto všeobecným podmínkám. Pokud navštívíte stránky třetích subjektů přes nabízené propojení, nenese provozovatel stránek www.mk-racing.cz žádnou odpovědnost za obsah stránek třetích subjektů, jejich funkčnost a za jejich podmínky použití. Internetový obchod www.mk-racing.cz/eshop má samostatné obchodní podmínky zveřejněné přímo v obchodě na uvedené internetové adrese.

3. Odpovědnost za informace

Provozovatel stránek www.mk-racing.cz na těchto internetových stránkách zveřejňuje a pravidelně aktualizuje velké množství informací. Vzhledem k technickým vlastnostem internetu však nemůže ručit za úplnost, správnost a obsahovou neporušenost zde uváděných informací. Proto prosím přezkoumejte správnost našich informací, prezentovaných na internetu, zvláště pokud vám mají sloužit k dalším technickým a obchodním rozhodnutím. Provozovatel stránek www.mk-racing.cz není zodpovědný za žádné důsledky pramenící z jednání na základě obsahu těchto internetových stránek.

II. Obchodní podmínky

1. Předmět jednotlivých kupních smluv

1.1. Předmětem jednotlivých kupních smluv budou díly pro motorsport, jakož i jiné výrobky prodávané v obchodní síti MK-RACING, které jsou specifikovány v aktuálně platných cenících obchodní sítě MK-RACING nebo v jejích mimořádných nabídkách (dále jen „zboží“).

1.2. Základní povinností prodávajícího z jednotlivé kupní smlouvy je dodat sjednané zboží a základní povinností kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2. Charakteristika zboží

2.1. Není-li na samostatně potvrzeném dokumentu výslovně uvedeno jinak, není nabízené a prodávané zboží schválené pro použití v běžném provozu na veřejných komunikacích. Zboží lze použít pouze na vlastní nebezpečí a pouze na uzavřených závodních tratích. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody (zranění, úmrtí, psychické újmy, poškození věci, ztrátu věci, znehodnocení věci, vznik závazku, atd.) způsobené kupujícímu nebo třetí straně zcela nebo i z části v jakékoli souvislosti s použitím nebo pořízením zboží od prodávajícího.

2.2. Na zboží použité pro závodní účely se nevztahuje žádná vymahatelná záruka. V souladu s dobrým jménem se však prodávající z vlastní dobré vůle bude snažit co nejlépe a nejdříve vyřešit případnou závadu v rámci možností s dodavatelem tak, aby minimalizoval náklady kupujícího.

2.3. Pokud není v konkrétní kupní smlouvě dohodnuto jinak, dodá prodávající zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla používá.

2.4. Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží v obchodním styku s přihlédnutím k místu dodání zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování a ochrana zboží.

3. Termín dodání zboží

3.1. Pokud není dohodnut jiný termín dodání zboží, je prodávající povinen připravit zboží k expedici nejpozději do 30 dnů od objednání kupujícím a přijetí zálohy od kupujícího. Pokud jednotlivá kupní smlouva nestanoví jinak, je prodávající oprávněn dodat zboží i před sjednaným termínem plnění a v odůvodněných případech i dílčími dodávkami a kupující je povinen takto dodávané zboží převzít.

3.2. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud je sjednáno odeslání zboží kupujícímu.

4. Místo dodání zboží

4.1. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, zajistí prodávající odeslání zboží kupujícímu. Pokud není místo, kam má být zboží odesláno, v jednotlivé kupní smlouvě uvedeno, považuje se za toto místo sídlo kupujícího.

4.2. Kupující je povinen zajistit přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží v dohodnuté době v místě plnění.

4.3. V případě, že zboží, které má být odebráno v provozovně prodávajícího, nebude odebráno nejpozději 14 dnů po termínu, kdy byla kupujícímu oznámena možnost převzetí zboží, nebo pokud kupující nepřevezme zboží od přepravce a ten jej vrátí prodávajícímu, má prodávající právo od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě má prodávající právo ponechat si celou výši zaplacené zálohy jako smluvní pokutu za nesplnění povinností kupujícího.

5. Výhrada vlastnického práva

5.1. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení kupujícím.

6. Kupní cena a cena za služby

6.1. Kupní cena dohodnutá v jednotlivé smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran měnit. Nedojde-li k dohodě o ceně, platí ceny uvedené v aktuálně platném ceníku sítě MK-RACING.

6.2. V případě, že kupující se s prodávajícím dohodnou na tom, že na dodávaném zboží mají být provedeny úpravy, má prodávající nárok na úplatu za tyto úpravy zboží. Tato úplata bude sjednána v příslušné jednotlivé kupní smlouvě nebo bude stanovena na základě platného ceníku sítě MK-RACING. V případě, že se kupující dostane do prodlení s odebráním zboží, na němž byly provedeny úpravy, a prodávající na základě této skutečnosti odstoupí od smlouvy, má prodávající nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 % z kupní ceny za zboží a dále na zaplacení úplaty za provedení úprav zboží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok prodávajícího na náhradu škody ve výši, ve které přesahuje zaplacenou smluvní pokutu.

6.3. V případě, že zboží má být dodáno na místo mimo provozovnu prodávajícího, má prodávající nárok na úplatu za dopravu zboží. Pokud není výše úplaty za přepravu dohodnuta v jednotlivé kupní smlouvě, má prodávající nárok na úplatu za přepravu ve výši dle ceníku smluvního přepravního partnera prodávajícího navýšenou o náklady na zabalení a expedici zboží a není-li ani tak určena, pak ve výši obvyklé v době dodání zboží s přihlédnutím ke způsobu a předmětu přepravy.

6.4. V případě, že v důsledku porušení povinnosti kupujícího je nutno dodání zboží realizovat opakovaně, má prodávající nárok na úplatu za přepravu při opakovaném dodání zboží.

7. Způsob placení kupní ceny

7.1. V případě, že není dohodnuto jinak, je 50% kupní ceny splatné při objednání zboží a 50% nejpozději při dodání zboží.

7.2. Kupní cenu je možno platit:

7.2.1. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v jednotlivé kupní smlouvě nebo písemně sdělený kupujícímu (např. ve faktuře),

7.2.2. v hotovosti v provozovně prodávajícího,

7.2.3. prostřednictvím pošty nebo dopravce ve prospěch prodávajícího (dobírka).

7.3. V případě, že kupní cena není zaplacena před dodáním zboží, je kupní cena splatná v termínu uvedeném na účetním a daňovém dokladu – faktuře. Lhůtu splatnosti kupní ceny ve faktuře stanoví prodávající s ohledem na celkový objem objednávek kupujícího a trvání vzájemných obchodních vztahů.

7.4. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího anebo jejím předáním do pokladny prodávajícího.

7.5. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení povinností kupujícího. Prodávající má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. Vedle toho má prodávající právo pozastavit dodávky zboží, které vyplývají i z jiných smluv uzavřených s kupujícím, nebo od jiných smluv uzavřených s kupujícím odstoupit.

8. Odpovědnost za vady

8.1. Není-li na samostatně potvrzeném dokumentu výslovně uvedeno jinak, není nabízené a prodávané zboží schválené pro použití v běžném provozu na veřejných komunikacích. Zboží lze použít pouze na vlastní nebezpečí a pouze na uzavřených závodních tratích. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody (zranění, úmrtí, psychické újmy, poškození věci, ztrátu věci, znehodnocení věci, vznik závazku, atd.) způsobené kupujícímu nebo třetí straně zcela nebo i z části v jakékoli souvislosti s použitím nebo pořízením zboží od prodávajícího.

8.2. Na zboží použité pro závodní účely se nevztahuje žádná vymahatelná záruka. V souladu s dobrým jménem se však prodávající z vlastní dobré vůle bude snažit co nejlépe a nejdříve vyřešit případnou závadu v rámci možností s dodavatelem tak, aby minimalizoval náklady kupujícího.

8.3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu a před montáží na vůz. Kupující je povinen detailně zkontrolovat dodané zboží ihned při převzetí a v případě zjištění zjevných vad je kupující povinen tuto skutečnost zaznamenat při převzetí na příslušný doklad (dodací list prodávajícího nebo přepravní list přepravce). Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí nebude brán zřetel. Nejpozději před montáží na vůz (motocykl) je kupující povinen zkontrolovat technickou funkčnost dodaného zboží a jeho vhodnost pro montáž a použití na zamýšlený vůz (motocykl) a způsob použití a případně zjištěnou závadu nebo rozpor neprodleně reklamovat. Prodávající nebude v žádném případě poskytovat náhradu za jakékoli náklady (např. montážní/demontážní práce, přeprava, úprava, atd.) nebo škody vzniklé v souvislosti s montáží nebo použitím dodaného zboží.

8.4. Kupující je oprávněn reklamovat pouze zboží v původním nezměněném stavu. Provedením jakékoli úpravy nebo zásahu do dodaného zboží, nebo jeho poškozením, ztrácí kupující nárok na záruku.

8.5. V případě neoprávněné reklamace má prodávající nárok na plné uhrazení vzniklých nákladů (přepravné, balné, skladné a další administrativní a pracovní náklady) kupujícím.

8.6. Je-li se zbožím dodán specifický záruční list výrobce a poskytuje-li na takové zboží záruku přímo výrobce, řídí se pro dané zboží záruční podmínky ustanoveními uvedenými v takovém záručním listu a kupující musí takovou záruku uplatňovat přímo u výrobce.

Facebook